Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тэргэнцэр, таяг, хөтөвч, пампарс зэрэг хэрэгслийг олгож дэмжлэг үзүүлсэн
Хөгжлийн бэрхшээлтэй, хэвтэрийн иргэдэд тэргэнцэр, таяг, хөтөвч, пампарс зэрэг тусгай хэрэгслийг олгож, дэмжлэг үзүүлсэн.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт