Өрхийн хөгжлийг дэмжих Зорилтод өрхийн иргэдэд өрхийн амьжиргааг дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулж, мэдээ мэдээллээр хангаж ажиллаа.
Өрхийн хөгжлийг дэмжих Зорилтод өрхөд өрхийн амьжиргааг дээшлүүлэх, мэдээ мэдээлэл өгөх ажлыг зохион байгууллаа. Сургалтанд зорилтод өрхийн 49 иргэн хамрагдлаа. Сургалтыг хорооны Иргэний танхимд зохион байгулсан.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт