Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх сургалт, сурталчилгааг иргэдэд суталчилж, гарын авлага тарааж ажиллаа.
Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгааг нийт 50 иргэнд явуулж, тараах материал бэлтгэн тараалаа.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт