Зөрчлийн хуулиар иргэдэд сургалт зохион байгууллаа.
Насан туршийн боловсрол Гэгээрэл сургалтын төвтэй хамтран хорооны иргэдэд шинээр гарсан хуулийг сурталчилан таниулахаар Зөрчлийн хууль, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулиудаар сургалт зохион байгууллаа. Сургалтыг Иргэний танхимд явуулсан.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт